Escriptures i Actes2020-05-06T07:13:40+00:00

Escriptures i Actes

Poders, Actes, Testaments, Herències, Societats, Compulses, Uns altres….

Tramitació

En Notària Espinosa posem a la teva disposició una gran varietat de serveis perquè realitzis els teus tràmits notarials de manera senzilla i àgil.

Per a qualsevol consulta no dubti a contactar amb nosaltres.

Testament2020-05-06T07:55:58+00:00

És l’acte d’ultima voluntat pel qual la persona decideix el camí que seguiran els seus béns, quan falti, i a més es poden determinar altres coses com nomenar tutors dels fills menors.

Documentació a aportar:

 • El document nacional d’identitat o N.I.E del testador/ra,
 • El nom i cognoms i fins al seu D.N.I. quan no siguin persones de la família els esmentats en el testament, o siguin nomenats tutors.
 • Quan calgui distribuir finques, les escriptures, o almenys els I.B.I.s de cadascuna d’elles.
Pòlisses i Documents Bancaris2020-05-06T08:02:43+00:00

Préstecs i crèdits personals o avals d’arrendament que concedeixen les entitats de crèdit als particulars i empreses.

Compulses, Legitimacions i Testimoniatges2020-05-06T08:02:58+00:00

Si necessites legitimar un document o que un testimoniatge tingui validesa legal.

a) De signatures:

Autenticar signatures
És necessari el DNI o Passaport.

b) De documents:

És necessari la còpia del document (títols, DNI, NIES, Passaports, permisos de circulació…) al costat del seu original.

 

Societats2020-05-06T08:05:57+00:00

a) Constitució de societats: Crear societats mercantils, anònimes o limitades.

b) Ampliació de capital.

c) Canvi d’administrador.

d) Canvi de domicili.

e) Poders: Revocació de poders, a empleats o professionals.

f) Venda de participacions/accionis.

g) Dissolució de societats:

“Actives” i “Inoperants”
(que no operen i produeixen despeses)

h) Uns altres.

 

Hipoteques2020-05-06T08:03:10+00:00

Si t’han concedit una hipoteca o la concediràs necessitaràs un notari per a donar fe, i és el deutor el que té el dret a exigir la Notària on s’ha de signar.

 

Obres Noves, Final d’obra i Divisions Horitzontals2020-05-06T08:05:13+00:00

En cas de realitzar una edificació (obra nova) o que aquesta ja estigui finalitzada, necessitarà un notari, així com si volgués dividir l’edifici o una Casa en pisos (Divisió Horitzontal).

ESCRIPTURA D’OBRA NOVA
Documentació a aportar:
– Escriptura de propietat del solar o terreny.
– Últim rebut de contribució del solar (I.B.I.)
Projecte bàsic o d’execució de l’obra (plans, memòria descriptiva, etc.).
– Llicències d’enderrocament, si escau, i d’obra nova.
– Certificat d’estat constructiu emès per arquitecte-director d’obra (aportant fotocòpia del seu DNI).

El certificat haurà de comptar amb els següents punts:
• Nom de l’Arquitecte certificante, DNI i número de col·legiat.
• Manifestació que les obres s’estan executant conforme al projecte “X” i a la llicència obtinguda “I”
• Estat actual de les obres, si l’obra encara no s’ha començat no posar res.
• Superfície total construïda.
• Nombre total de plantes i superfície construïda i/o útil de cada planta.
• Superfície del solar o terreny.
• Superfície ocupada sobre el solar.

Per als casos en què l’obra estigui finalitzada:
– Certificat de final d’obra emès per l’Arquitecte director de l’obra i visat pel corresponent col·legi professional.
– Còpia d’entrada en vigor del Segur Decennal de Danys (en els casos que el promotor sigui una societat o que es construeixi per a la seva posterior venda).
– Cèdula d’habitabilitat.
– Certificat energètic.

IMPORTANT: La documentació s’ha d’aportar a la Notaria en un termini mínim de cinc dies d’antelació a la data de signatura, podent ser fotocòpies dels documents sol·licitats, devent aportar els ORIGINALS el dia de la signatura per a la confrontació.

Contractes de Compravenda, Cessions, Dacions en Pagament, Donacions2020-05-06T08:05:16+00:00

Si necessites un notari a Mataró per a la compra o venda d’un pis, local o uns altres, només has d’aportar la següent documentació:
• Escriptura de la propietat (ORIGINAL)
• Últim Rebut de la Contribució (I.B.I.)
• Fotocòpia D.N.I. dels Compradors / Adquirents i dels venedors /transmitents
• Certificat de l’estat de la finca respecte als pagaments de la Comunitat de Propietaris signat pel SECRETARI i amb el vist-i-plau del PRESIDENT d’aquesta comunitat.
• Cèdula d’Habitabilitat, només en cas d’habitatge.
• Certificat energètic.

• Inspecció Tècnica de l’Edifici – ITE (si escau).

IMPORTANT: La documentació haurà d’aportar-se a la Notaria en un termini mínim de cinc dies d’antelació a la data de signatura, podent ser fotocòpies dels documents sol·licitats, havent d’aportar-se els ORIGINALS el dia de la signatura per al seu acarament.

 

Patrimoni protegit del discapacitat2020-05-06T09:29:06+00:00

Patrimoni protegit del discapacitat.

Herència sense Testament2020-05-06T09:29:08+00:00

Quan el difunt ha mort sense deixar cap mena de testament, i/o document d’última voluntat (Ab-*intestato).

Sense testament també es pot heretar, i adjudicar béns , drets i patrimoni.

DECLARACIÓ D’HEREUS ABINTESTAT

DOCUMENTS NECESSARIS:

• Fotocòpia dels D.N.I. de la persona morta i dels hereus.

• Certificat de defunció de la persona morta.

• Certificat del Registre General d’Últimes Voluntats

• Certificat d’empadronament de la persona morta.

• Certificat de naixement de la persona morta (si el difunt/a era solter/a).etc…

 

Herència amb Testament2020-05-06T09:29:07+00:00

Quan el difunt ha mort amb testament vàlid.

DOCUMENTS NECESSARIS:

– Fotocòpia dels D.N.I. de la persona morta i dels hereus.

– Certificat de defunció de la persona morta.

– Certificat del Registre General d’Últimes Voluntats (també ho podrà obtenir la Notaria)

– Còpia Autoritzada de l’últim testament de la persona morta (també la podrà obtenir la Notaria).

– Escriptures de propietat de TOTES les finques de les quals la persona morta era titular, en qualsevol punt del territori d’Espanya.

– Últim rebut de l’IBI de totes les finques anteriorment citades.

– Certificats bancaris de TOTS els comptes bancades en les quals figuri la persona morta com a TITULAR, amb el saldo a la data de defunció, així com de les Assegurances de vida que pogués tenir contractats el causant.

– Certificats de deutes pendents corresponents a la persona morta (Hipoteques, préstecs o crèdits personals, saldos pendents de targetes de crèdit…).

– Rebut de les despeses d’enterrament i funeral.

– VEHICLES: Documentació del cotxe, moto, vaixell, camió….

– SI ALGUN DELS INTERESSATS TÉ ALGUNA MINUSVALIDESA, EL DOCUMENT ACREDITATIU DE TAL CIRCUMSTÀNCIA

Testament vital2020-05-06T09:28:55+00:00

Documentació a aportar: Es requereix la mateixa que per al testament, i a més la Targeta Sanitària.

 

Matrimonis i divorcis2020-05-06T09:28:53+00:00

Si t’has casat o per contra t’estàs divorciant necessites un notari per a donar fe de la situació i evitar plets.

 

Unió estable de parella2020-05-06T09:28:58+00:00

Per a registrar-te com parella de fet de manera extramatrimonial amb la teva parella.

Capítols matrimonials2020-05-06T09:28:46+00:00

En cas de matrimoni, i vols regular el règim econòmic d’aquest: Separació de Béns, De guanys.

Actes de sortejos2020-05-06T09:59:23+00:00

Actes de sortejos

Actes de protocol·lització2020-05-06T09:59:25+00:00

Referides a documents privats, fotografies, ….

Actes de notorietat2020-05-06T09:59:30+00:00

Per a donar fe, per exemple, de l’antiguitat i propietat d’un vehicle antic, o d’una construcció.

Actes de manifestacions2020-05-06T09:59:30+00:00

Es recullen les manifestacions i declaracions que desitgi fer el client.

Acta d’exhibició2020-05-06T09:59:40+00:00

De coses o documents.
(Ex. Per a acreditar l’existència de les mateixes)

 

 

Actes de notificació i requeriment2020-05-06T09:59:43+00:00

Les de notificació serveixen per a fer saber a una persona una informació o una decisió del qual ha sol·licitat la intervenció notarial, i les de requeriment, a més, instar al requerit perquè adopti una determinada conducta o realitzi algun acte.
( Ex. A una persona que accepti una herència, etc.)

 

De remissió de cartes o altres documents per correu ordinari2020-05-06T10:12:46+00:00

Procediment telemàtic, Burofax o qualsevol altre mitjà idoni, de manera que hi hagi prova plena de la seva data i almenys d’haver estat enviat..
(Ej.Reclamacions a les grans companyies i monopolis)

 

De Fe de vida2020-05-06T10:12:56+00:00

Acrediten el fet de l’existència d’una persona, prèvia la seva identificació pel notari.

Especials2020-05-06T10:13:09+00:00

És aquell en el qual es faculta a una altra persona per a realitzar una gestió i/o tràmit en concret (acceptar una herència, comprar o vendre una finca, sol·licitar un préstec, … )

 

De depósito2020-05-06T10:13:03+00:00

Oferiments de pagament, consignacions, …
(Ex. Arrendaments, fiances, lloguers, lliurament de claus, quotes de comunitat, etc).

 

De presència2020-05-06T10:13:17+00:00

Acrediten la realitat o veritat del fet que motiva la seva autorització, en un lloc, mitjançant la visita del notari i si escau l’obtenció de fotografies.
Per Reglament, només la ciutat de Mataró, i dins del Maresme aquells pobles en els quals no hi hagi Notaria.
(Ex. Actes d’humitats, inundacions, destrosses, etc)

 

Generals2020-05-06T10:13:02+00:00

És un acte en el qual normalment es faculta a un familiar o persona de confiança per a realitzar totes les gestions i tràmits possibles.

Per a plets2020-05-06T10:13:20+00:00

Es tracta de facultar o autoritzar una sèrie de professionals (generalment procuradors i advocats) perquè actuïn en representació de la persona que dóna el poder, en els Jutjats i durant el desenvolupament d’un procediment judicial.
– AFECTATS BANCS (Clàusula sol, …)
– FOGASA.

 

Segones còpies i altres serveis2020-05-06T10:13:39+00:00

Protocol del Notari Lorenzo Valero Rubio fins al 2.002

Protocol del Notari Alvar-Josep Espinosa i Brinkmann des del 2.002 fins a aquest moment.

 

  Dades de l'interessat

  Amb fàcil aparcament i accés des de qualsevol punt de la ciutat.

  Emplenar formulari:

  Accepto els termes i condicions d'ús. Política de privacitat

  La Rambla, 32-1
  08302 Mataró

  Notaria Espinosa Mataró

  La Rambla, 32-1
  08302 Mataró | Tel. 93 825 48 38 | Mòbil. 628 389 476 | notaria@notaria-espinosa.com
  T’assessorem i acompanyem en tots els teus tràmits notarials.

  Go to Top