De coses o documents.
(Ex. Per a acreditar l’existència de les mateixes)