Les de notificació serveixen per a fer saber a una persona una informació o una decisió del qual ha sol·licitat la intervenció notarial, i les de requeriment, a més, instar al requerit perquè adopti una determinada conducta o realitzi algun acte.
( Ex. A una persona que accepti una herència, etc.)