Si necessites un notari a Mataró per a la compra o venda d’un pis, local o uns altres, només has d’aportar la següent documentació:
• Escriptura de la propietat (ORIGINAL)
• Últim Rebut de la Contribució (I.B.I.)
• Fotocòpia D.N.I. dels Compradors / Adquirents i dels venedors /transmitents
• Certificat de l’estat de la finca respecte als pagaments de la Comunitat de Propietaris signat pel SECRETARI i amb el vist-i-plau del PRESIDENT d’aquesta comunitat.
• Cèdula d’Habitabilitat, només en cas d’habitatge.
• Certificat energètic.

• Inspecció Tècnica de l’Edifici – ITE (si escau).

IMPORTANT: La documentació haurà d’aportar-se a la Notaria en un termini mínim de cinc dies d’antelació a la data de signatura, podent ser fotocòpies dels documents sol·licitats, havent d’aportar-se els ORIGINALS el dia de la signatura per al seu acarament.