Quan el difunt ha mort amb testament vàlid.

DOCUMENTS NECESSARIS:

– Fotocòpia dels D.N.I. de la persona morta i dels hereus.

– Certificat de defunció de la persona morta.

– Certificat del Registre General d’Últimes Voluntats (també ho podrà obtenir la Notaria)

– Còpia Autoritzada de l’últim testament de la persona morta (també la podrà obtenir la Notaria).

– Escriptures de propietat de TOTES les finques de les quals la persona morta era titular, en qualsevol punt del territori d’Espanya.

– Últim rebut de l’IBI de totes les finques anteriorment citades.

– Certificats bancaris de TOTS els comptes bancades en les quals figuri la persona morta com a TITULAR, amb el saldo a la data de defunció, així com de les Assegurances de vida que pogués tenir contractats el causant.

– Certificats de deutes pendents corresponents a la persona morta (Hipoteques, préstecs o crèdits personals, saldos pendents de targetes de crèdit…).

– Rebut de les despeses d’enterrament i funeral.

– VEHICLES: Documentació del cotxe, moto, vaixell, camió….

– SI ALGUN DELS INTERESSATS TÉ ALGUNA MINUSVALIDESA, EL DOCUMENT ACREDITATIU DE TAL CIRCUMSTÀNCIA