Quan el difunt ha mort sense deixar cap mena de testament, i/o document d’última voluntat (Ab-*intestato).

Sense testament també es pot heretar, i adjudicar béns , drets i patrimoni.

DECLARACIÓ D’HEREUS ABINTESTAT

DOCUMENTS NECESSARIS:

• Fotocòpia dels D.N.I. de la persona morta i dels hereus.

• Certificat de defunció de la persona morta.

• Certificat del Registre General d’Últimes Voluntats

• Certificat d’empadronament de la persona morta.

• Certificat de naixement de la persona morta (si el difunt/a era solter/a).etc…