En cas de realitzar una edificació (obra nova) o que aquesta ja estigui finalitzada, necessitarà un notari, així com si volgués dividir l’edifici o una Casa en pisos (Divisió Horitzontal).

ESCRIPTURA D’OBRA NOVA
Documentació a aportar:
– Escriptura de propietat del solar o terreny.
– Últim rebut de contribució del solar (I.B.I.)
Projecte bàsic o d’execució de l’obra (plans, memòria descriptiva, etc.).
– Llicències d’enderrocament, si escau, i d’obra nova.
– Certificat d’estat constructiu emès per arquitecte-director d’obra (aportant fotocòpia del seu DNI).

El certificat haurà de comptar amb els següents punts:
• Nom de l’Arquitecte certificante, DNI i número de col·legiat.
• Manifestació que les obres s’estan executant conforme al projecte “X” i a la llicència obtinguda “I”
• Estat actual de les obres, si l’obra encara no s’ha començat no posar res.
• Superfície total construïda.
• Nombre total de plantes i superfície construïda i/o útil de cada planta.
• Superfície del solar o terreny.
• Superfície ocupada sobre el solar.

Per als casos en què l’obra estigui finalitzada:
– Certificat de final d’obra emès per l’Arquitecte director de l’obra i visat pel corresponent col·legi professional.
– Còpia d’entrada en vigor del Segur Decennal de Danys (en els casos que el promotor sigui una societat o que es construeixi per a la seva posterior venda).
– Cèdula d’habitabilitat.
– Certificat energètic.

IMPORTANT: La documentació s’ha d’aportar a la Notaria en un termini mínim de cinc dies d’antelació a la data de signatura, podent ser fotocòpies dels documents sol·licitats, devent aportar els ORIGINALS el dia de la signatura per a la confrontació.