És l’acte d’ultima voluntat pel qual la persona decideix el camí que seguiran els seus béns, quan falti, i a més es poden determinar altres coses com nomenar tutors dels fills menors.

Documentació a aportar:

  • El document nacional d’identitat o N.I.E del testador/ra,
  • El nom i cognoms i fins al seu D.N.I. quan no siguin persones de la família els esmentats en el testament, o siguin nomenats tutors.
  • Quan calgui distribuir finques, les escriptures, o almenys els I.B.I.s de cadascuna d’elles.